Language

Hệ thống học bổng

Học bổng

Học viện Giáo dục Nhật Bản Syutoku đã thiết lập một “Quỹ Học Bổng Syutoku” dành cho những học sinh đậu đại học với điểm thi xuất sắc hoặc những học sinh ít khi đến trễ hay nghỉ học. Chúng tôi sẽ hỗ trợ những học sinh đó từ trong quá trình nhập học đến khi tốt nghiệp.

Học viện cung cấp các học bổng sau cho những sinh viên có điểm số xuất sắc:

  1. Phần thưởng xuất sắc
  2. Phần thưởng tham gia lớp học đầy đủ
  3. Phần thưởng cố gắng

Phương pháp kiểm tra: Ban giám đốc và giáo viên giảng dạy toàn thời gian sẽ đánh giá và đưa ra quyết định.

Ngoài những khen thường trên, còn có một hạng mục khen thưởng khác được khuyến khích với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản.

ページ上部へ